TH EN
A A A

ใบรับรอง Biodiversity Friend สำหรับการเกษตร

16 ธันวาคม 2553   
               รายงานจากข่าวการเกษตร ประจำเดือนตุลาคม 2553 ระบุว่าสมาคม World Biodiversity Association ร่วมกับองค์กรตรวจสอบรับรอง “CSQA” สมาคมผู้ผลิตพืชสวน “Veneto Ortofrutta” และการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรฯ อิตาลีได้ร่วมกันเสนอ “Biodiversity Friend” ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับรองความหลากหลายทางชีวภาพในการทำการเกษตรฉบับแรก โดยรับรองการถือปฏิบัติของฟาร์มเกษตรเพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงการทำกิจกรรมในหลายรูปแบบภายในฟาร์ม เช่น วิธีกำจัดหนอนและวัชพืชที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การจัดการแหล่งน้ำ การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในการทำการเกษตร การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ การปลูกไม้พุ่มเป็นแนวล้อมรอบพื้นที่และการรักษาสภาพป่าไม้ การปลูกพืชดอกที่ให้ความหวานสำหรับผึ้งและแมลง เป็นต้น ขณะนี้ฟาร์มเกษตรในแคว้นเวเนโต (จังหวัด Treviso, Padova Venezia และRovigo) เป็นฟาร์มเกษตรกลุ่มแรกที่ได้รับใบรับรอง“Biodiversity Friend” ดังกล่าว
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?