TH EN
A A A

เกาหลีใต้แก้ไขกฎระเบียบโคกระบือ

15 ธันวาคม 2553    4818 ครั้ง
               เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 เกาหลีใต้แจ้งเวียนต่อประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก เรื่องการแก้ไขการบังคับกฎระเบียบและกฤษฎีกาตาม พ.ร.บ. การจัดการบันทึกการจำหน่ายโค กระบือและเนื้อโคกระบือ (กฎหมายฉบับที่ 10311 ประกาศเมื่อวันที่ 10311 ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 และมีผลบังคับใช้ 22 ธันวาคม 2553) พ.ร.บ. นี้ได้ปรับปรุงระบบการจัดการบันทึกสำหรับโค กระบือ และเนื้อสัตว์ที่จำหน่ายภายในประเทศที่มีผลบังคับใช้อยู่ปัจจุบัน และขยายระบบในการนำเข้าเนื้อโคกระบือ เพื่อรับรองความปลอดภัยของเนื้อและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่จำหน่ายในเกาหลี โดยมีการแก้ไขจำนวน 2 ฉบับคือ
               1. แก้ไขกฤษฎีกาตาม พ.ร.บ. การจัดการการบันทึกโคกระบือ
               2. แก้ไขกฎระเบียบตาม พ.ร.บ. การจัดการการบันทึกการจำหน่ายโคกระบือ
ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?