TH EN
A A A

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ นำเสนอกฎหมายเกษตรสหรัฐฯ (Farm Bill 2007) ต่อรัฐสภาฯ

6 มีนาคม 2550   
          
     เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2550 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้นำเสนอกฎหมายเกษตรสหรัฐฯ (Farm Bill 2007) ต่อรัฐสภาพ (Farm Bill) ปัจจุบัน จะหมดอายุในปี 2007) เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็น และให้ความเห็นชอบ ซึ่งคาดว่า จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐสภา และสามารถประกาศเป็นกฎหมายได้ภายในปีนี้ โดยสาระสำคัญของข้อเสนอ Farm Bill  2007 มีดังนี้

1.  ลดวงเงินงบประมาณจาก Farm Bill ฉบับเดิม ลงกว่า 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ

2.  ปรับหลักเกณฑ์การจ่าย Direct payment แต่เพิ่มวงเงินอุดหนุน 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (กำหนดหลักเกณฑ์การได้รับเงินช่วยเหลือโดยตรงจากรัฐบาลเข้มงวดขึ้น) กล่าวคือ ต้องการช่วยเหลือเฉพาะเกษตรกรที่มีรายได้น้อย ดังนั้น หากเกษตรกรมี Adjusted Gross Income (AGI) หรือ รายได้สุทธิที่หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ออกแล้ว เหลือเกิน 200,000 เหรียญสหรัฐ/ปี เกษตรกรรายนั้นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ (Direct payments) นี้ และกำหนดเพดานเงินช่วยเหลือที่ 360,000 เหรียญสหรัฐ/ปี
 
3. เพิ่ม Direct payments 250 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร และชาวไร่ ที่เพิ่งเริ่มดำเนินกิจการ และผู้สูญเสียประโยชน์ทางสังคม (Socially disadvantaged) เช่น สตรี เป็นต้น และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Conservation program) จะได้รับ Direct payments เพิ่มขึ้นอีก 10%
 
4.  เพิ่มเงินด้านการค้าสินค้าเกษตร เพื่อขยายการส่งออก และต่อสู้กับมาตรการกีดกันทางการค้าต่าง ๆ และการร่วมเจรจาจัดตั้งมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารกับองค์การนานาชาติระหว่างประเทศ 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยแบ่งไว้ 20 ล้านเหรียญ สำหรับเรื่อง SPS เป็นการเฉพาะ
 
5. สนับสนุนผู้ผลิต Spcialty crop (พืชและผลผลิตของพืชที่ปลูกในสหรัฐฯ ยกเว้น ข้าวสาลี ธัญพืชอาหารสัตว์ เมล็ดน้ำมัน ฝ้าย ข้าว ถั่วลิสง น้ำตาล และยาสูบ) 5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมุ่งเน้นเรื่องสารอาหารในโครงการ food assistance ต่าง ๆ รวมทั้ง โครงการอาหารโรงเรียน โดยให้รับซื้อสินค้าผักและผลไม้ที่เกี่ยวกับ spceialty crop และการขยายตลาดส่งออก เป็นต้น
 
6.  เพิ่มหัวข้อ "พลังงานทดแทน" ไว้ในกฎหมาย โดยเฉพาะเรื่อง การศึกษาวิจัยและพัฒนา
 
7.  เพิ่มงบประมาณด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าไม้ 7.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
 
8.  เพิ่มวงเงินกู้ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และเงินให้เปล่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แก่เกษตรกร และชุมชนในชนบท
 
 

อ้างอิงจาก : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?