TH EN
A A A

กุ้งจีนตายอ่วมเกินครึ่งตัน

2 ธันวาคม 2553   
                กุ้งน้ำจืดมากกว่าครึ่งตันตายอย่างรวดเร็วภายใน 2 ชั่วโมงในฟาร์มแห่งหนึ่งของเมืองไหโข่ว เมืองหลวงของมณฑลไห่หนานซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจีน
                เจ้าหน้าที่ประจำท้องถิ่นตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม่ได้เกิดจากการวางยาอย่างที่ชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในละแวกนั้นลือกัน แต่อาจเกิดจากสภาพน้ำที่แย่ลงและจากโรคระบาด และกำลังอยู่ในขั้นตรวจสอบต่อไป
 ทั้งนี้ เกษตรกรรายหนึ่งกล่าวว่ามีกุ้งตายจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างน้อย 2,500 กิโลกรัม
 
ที่มา : FIS

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?