TH EN
A A A

มาเลย์ออกใบรับรองสุขภาพสัตว์ฉบับใหม่

15 พฤศจิกายน 2553   
                เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2553 มาเลเซียแจ้งเวียนต่อประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องประกาศใบรับรองสุขภาพสัตว์ฉบับใหม่ สำหรับส่งออกปลามีชีวิตมาสู่มาเลเซียตาม พ.ร.บ.การควบคุมปลามีชีวิตและสัตว์น้ำ โดยให้อำนาจแก่อธิบดีในการกำหนดในเรื่องความสะอาดของปลาส่งออกนำเข้า ขนส่งและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในปลา รวมถึงการปล่อยปลาที่ไม่ใช่พันธุ์ปลาท้องถิ่นสู่ธรรมชาติ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่
www.dof.gov.my

 ทั้งนี้จะมีผลบังคับใช้วันที่ 15 สิงหาคม 2554
 
ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?