TH EN
A A A

สศก. คาดGDPเกษตรทั้งปีหดตัว 0.5% ผลพวงภัยแล้ง-ศัตรูพืชกระหน่ำนาข้าว

12 พฤศจิกายน 2553   
                นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร (GDP) มีอัตราเติบโตลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2552โดยผลกระทบสำคัญจากภัยแล้งและแมลงศัตรูพืช โดย ผลผลิตพืชหลายชนิดลดลงได้แก่ ข้าวนาปี มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ำมัน ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในช่วงต้นปีต่อเนื่องมาถึงกลางปี โดยเฉพาะผลผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ลดลงจากการระบาดของเพลี้ยแป้ง
 
                ด้านราคาช่วงไตรมาส 3 ของปี2553 ราคาพืชส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2552 จากการที่ผลผลิตมีน้อย ยกเว้นข้าว เนื่องจากมีการเร่งระบายสต็อกของโรงสีและราคาในตลาดต่างประเทศลดลง แม้ว่าราคาโดยรวมของพืชส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้นแต่ผลผลิตก็ลดลงมาก คาดว่าอัตราการขยายตัวในไตรมาส 3 จะหดตัว 0.9%
 
                สำหรับภาพรวมของเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2553 คาดว่าการเติบโตของภาคเกษตรจะไม่ขยายตัว หรืออัตราการขยายตัวอยู่ในช่วง -0.5-0.0% เนื่องจากผลกระทบของภัยแล้ง และศัตรูพืชระบาด เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยแป้ง ซึ่งบางพื้นที่ยังไม่สามารถควบคุมหรือกำจัดได้อย่างเด็ดขาด ขณะเดียวกันภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทำให้ผลผลิตหลายชนิดได้รับความเสียหาย
 
 
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?