TH EN
A A A

อียูตั้งห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวัสดุสัมผัสอาหาร

26 กุมภาพันธ์ 2550    4819 ครั้ง
            
  สหภาพยุโรปได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการอ้างอิง  (Reference lab)  วัสดุสัมผัสอาหารโดยอยู่ที่ศูนย์วิจัยร่วมของกรรมาธิการยุโรปที่ Ispra อิตาลี  โดย lab   นี้จะใช้อ้างอิงหากมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่แน่นอนด้านความปลอดภัยด้านอาหารของวัสดุสัมผัสอาหารเช่น  หมึกที่ใช้พิมพ์ลงบนหีบห่อที่สัมผัสอาหาร lab  อ้างอิงแห่งใหม่นี้จะกำหนดมาตรฐานสำหรับการปฏิบัติในการตรวจวิเคราะห์วัสดุสัมผัสอาหารเพื่อใช้ในสหภาพยุโรปโดยดำเนินการผ่านเครือข่าย  lab อ้างอิงแห่งชาติของแต่ละประเทศสมาชิก  lab  นี้จะพัฒนากระบวนการสารมาตรฐานอ้างอิง
และกระบวนการฝึกอบรมเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติในการตรวจวิเคราะห์ของแต่ละประเทศสมาชิกมีความสอดคล้องในการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยวัสดุสัมผัสอาหารของสหภาพยุโรป


อ้างอิงจาก : INFOFISH

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?