TH EN
A A A

มะกันเรียกคืนผลิตภัณฑ์พาสต้าสลัดไก่พร้อมบริโภค

11 พฤศจิกายน 2553    4821 ครั้ง
หน่วยงานบริการตรวจสอบและความปลอดภัยอาหาร (FSIS) สังกัดกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ระบุว่า บริษัท APPA Fine Foods ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย เรียกคืนพาสต้าสลัดไก่พร้อมบริโภคจำนวนกว่า 7,325 ปอนด์ เนื่องจากเกรงว่า ผักชีที่เป็นส่วนประกอบปนเปื้อนเชื้อ Salmonella โดยผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืนนี้ผลิตในวันที่ 25, 27 และ 29 ตุลาคม 2553 และบนเครื่องหมาย USDA ระบุหมายเลขทะเบียนโรงงานที่ P-21030 อีกทั้งระบุวันที่ควรบริโภคภายในวันที่ (USE BY) 31 ตุลาคม 2553 และ 1-6 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งจัดจำหน่ายในรัฐแคลิฟอร์เนีย ทั้งนี้ FSIS ได้รับรายงานการปนเปื้อนนี้ เนื่องจากผลการตรวจสอบการเรียกคืนผักชีของ FDA ขณะนี้ FSIS ยังไม่ได้รับรายงานผู้ป่วยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนนี้ ที่มา : FSIS

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?