TH EN
A A A

อียูระงับการนำเข้าอาหารทะเลปากีสถาน

9 พฤศจิกายน 2553    4839 ครั้ง
สหภาพยุโรประงับการนำเข้าอาหารทะเลจากปากีสถานเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการตามกฎระเบียบความปลอดภัยด้านอาหารสากลได้ โดยสหภาพยุโรปได้ลบบริษัทส่งออกอาหารทะเลปากีสถานออกจากรายชื่อบริษัทที่ส่งออกมายังสหภาพยุโรปได้ ทั้งนี้ ปากีสถานต้องสร้างเรือไม่ต่ำกว่า 200 ลำให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสหภาพยุโรป และปรับปรุงงานห้องปฏิบัติการภายใต้กรมประมงทางทะเลปากีสถานเพื่อให้สามารถส่งออกไปยังสหภาพยุโรปได้อีกครั้ง ที่มา : Thaindian

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?