TH EN
A A A

อียูแจ้งข้อมูลการขอขึ้น List of Establishment

3 พฤศจิกายน 2553   
หน่วยงาน DG-SANCO ได้แจ้งข้อมูลการขอขึ้นทะเบียน List of Establishment ของโรงงานที่ประสงค์จะส่งสินค้าไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรป ซึ่งปกติทางกรมปศุสัตว์ และกรมประมง ของไทย จะแจ้งการขอขึ้นทะเบียนดังกล่าวผ่านช่องทาง EU Delegation ประจำประเทศไทย จากนั้น EU Delegation ของไทยจะส่งคำร้องต่อแก่ทาง DG-SANCO ณ กรุงบรัซเซลส์ เพื่อพิจารณาเป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ต่อมาจึงจะเวียนเรื่องให้แก่ประเทศสมาชิกทั้ง 27 ประเทศได้พิจารณาเป็นเวลา 30 วันทำการ และหากไม่มีข้อคัดค้านใดๆจากประเทศสมาชิก ก็จะสามารถประกาศขึ้น List of Establishment ทางเว็บไซต์ ของ DG-SANCO ให้แก่โรงงานดังกล่าวในเวลาต่อมา ทั้งนี้ สหภาพยุโรปจะไม่อนุญาตให้นำเข้าสินค้าที่ผลิตก่อนวันที่อนุญาตให้โรงงานขึ้นอยู่บน List อันหมายความว่า วันที่ผลิต (Date of Production) ที่ปรากฎบนสินค้าจะต้องเป็นวันหลังและ/หรือไม่ก่อนวันที่ได้รับอนุญาต (Date of Approval) โดยสหภาพยุโรปถือว่า สินค้าที่ผลิตก่อนวันที่ได้รับอนุญาตนั้นจะไม่สามารถส่งออกไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรปได้ ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?