TH EN
A A A

นับถอยหลังบราซิลบังคับใช้ตรารับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์

2 พฤศจิกายน 2553   
เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรบราซิล เปิดเผยว่า บราซิลจะเริ่มบังคับใช้ตรารับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์บราซิลในเดือนมกราคม 2554 โดยการบังคับใช้ตรารับรองนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับสินค้าเพื่อการส่งออก Roberto Guimaraes Habib Matter อธิบดีกรมการรับรองคุณภาพเกษตรอินทรีย์ กล่าวว่า การบังคับใช้ตรารับรองนี้จะช่วยขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของบราซิลภายในประเทศ และยังช่วยด้านการส่งออกอีกด้วย ที่มา : Meat Trade News Daily

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?