TH EN
A A A

Q ตัวใหม่ กำกับสินค้าพืช

2 พฤศจิกายน 2553   
คุณจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผยว่า คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มีมติให้ยกเลิกตราสัญลักษณ์สินค้า Q ตัวเก่า ซึ่งมีสีเขียวและสีธงชาติประกอบ เป็นสีเขียวเพียงสีเดียว เกษตรกรและผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าพืชที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ต้องติดตราหรือแสดงสัญลักษณ์เครื่องหมายใหม่เท่านั้น ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ กรมวิชาการเกษตรอยู่ระหว่างเตรียมการมอบหมายให้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (สวพ.) ทั้ง 8 เขต เร่งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกร ผู้ประกอบการ โรงคัดบรรจุและโรงรม ให้นำเครื่องหมายใหม่ไปใช้กับสินค้าเกษตรพืชผักและผลไม้ รวมถึงระบบมาตรฐานการผลิต โดยเฉพาะเกี่ยวกับการพิมพ์เครื่องหมาย Q ตัวใหม่บนบรรจุภัณฑ์สินค้า ซึ่งมีช่วงระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน 1-3 ปี หากได้พิมพ์เครื่องหมายเดิมไว้ ก็ผ่อนผันให้ใช้ไปก่อนตามใบรับรอง เช่น 1, 2, 3 ปี และให้ใช้ตามหลังอายุใบรับรองได้อีกไม่เกิน 1 ปี แต่ถ้าเป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบการรายใหม่ต้องใช้สัญลักษณ์ใหม่ทั้งหมด คุณภาวนาฏ บุนนาค รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า เบื้องต้นก็คาดว่าปลายปี 2553 ผู้บริโภคจะเริ่มเห็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ Q ตัวใหม่ปรากฎอยู่ในท้องตลาดติดบนสินค้าพืชผักและผลไม้ หรือบรรจุภัณฑ์ ที่มา : ไทยรัฐ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?