TH EN
A A A

เม็กซิโกส่งออกไปมะกันมูลค่ากว่า 340 ล้านดอลลาร์

29 ตุลาคม 2553   
Ramon Corral Avila ประธานคณะกรรมการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Conapesca) คาดการณ์ว่า ภายหลังจากที่สหรัฐฯ ให้อนุญาตให้เม็กซิโกสามารถส่งออกกุ้งไปยังสหรัฐฯ ได้อีกครั้ง จะสามารถสร้างรายได้กว่า 340 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สหรัฐฯ ประกาศการอนุญาตนำเข้ากุ้งจากเม็กซิโก ภายหลังจากการตรวจรับรองการดำเนินการของเรือประมงในอ่าวเม็กซิโกและแปซิฟิกของสำนักงาน (NOAA) ซึ่งได้มาตรฐานการป้อกันเต่าทะเล เนื่องจากเม็กซิโกใช้เครื่องมือคัดแยกเต่าทะเล (TED) โดยเม็กซิโกคาดว่าจะสามารถส่งออกกุ้งไปยังสหรัฐฯ ได้อีกครั้งในสัปดาห์หน้า (25 ตุลาคม 2553) ซึ่งการส่งออกกุ้งไปยังตลาดสหรัฐฯ คิดเป็น 86% ของปริมาณการส่งออกกุ้งเม็กซิโกทั้งหมด และสร้างงานกว่า 30,000 ตำแหน่ง ขณะนี้ เม็กซิโกส่งออกกุ้งไปยังอเมริกา ฝรั่งเศส จีน และญี่ปุ่น ที่มา : FIS

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?