TH EN
A A A

กรมประมงเอาจริงผู้ลักลอบนำเข้ากุ้งจากประเทศที่ IMN ระบาด

28 ตุลาคม 2553   
โรค IMN (Infectious Myonecrosis) เป็นโรคระบาดในกุ้งทำให้กล้ามเนื้อที่โคนหางตาย และมีสีขาวขุ่น ส่งผลทำให้กุ้งทยอยตาย ส่วนกุ้งที่อยู่รอดจะชะงักการเจริญเติบโต และปัจจุบันยังไม่สามารถหาวิธีรักษาได้ ทั้งนี้ IMN ระบาดครั้งแรกที่ทะเลของบราซิลในปี 2545 และในปี 2546 เกิดการระบาดอย่างรุนแรง จนกระทั่งปัจจุบันอุตสาหกรรมกุ้งบราซิลเสียหายกว่า 70% ส่วนอินโดนีเซียซึ่งนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศตั้งแต่ปี 2545 ก็พบการระบาดของโรค IMN ตั้งแต่ปี 2548 และในปี 2551 เกิดการระบาดอย่างรุงแรง ทำให้ผลผลิตกุ้งอินโดนีเซียลดลงเกือบ 40% ผลผลิตกุ้งที่ลดลงของทั้งสองประเทศ จึงน่าจะเป็นโอกาศของไทยเนื่องจากยังไม่เกิดโรคดังกล่าว และมีกำลังการผลิตกุ้งปีละ 500,000 ตันซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของผู้นำเข้ากุ้ง อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมกุ้งควรป้องกันไม่ให้นำเข้ากุ้งจากประเทศที่เกิดโรค IMN ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ • ต้องไม่ลักลอบนำเข้าพ่อแม่พันธุ์และลูกพันธุ์กุ้งจากประเทศที่มีเชื้อ IMN • โรงผลิตนอเพลียสต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าพ่อแม้พันธุ์ที่นำมาเพาะฟักไม่มีเชื้อ IMN • เกษตรกรผู้เลี้ยงต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าลูกกุ้งที่ซื้อมาลงเลี้ยงไม่ติดเชื้อ IMN • ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวของต้องช่วยกันสอดส่องเพื่อไม่ให้เกิดการลักลอกนำเข้ากุ้งจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อ IMN ทั้งนี้ ไทยประกาศงดออกหนังสืออนุญาตในการนำเข้ากุ้งทะเล 3 ชนิด คือ กุ้งขาว กุ้งกุลาดำ และกุ้งฟ้าจากบราซิล และ อินโดนีเซียเป็นการชั่วคราว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2553 ที่มา : ข่าวกุ้ง

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?