TH EN
A A A

ผู้นำเข้าออสซี่รณรงค์งดเสริฟ์กุ้งในแคนเบอร่า

22 กุมภาพันธ์ 2550   
               สมาคมผู้นำเข้าอาหารทะเลออสเตรเลีย (SIAA) แจ้งว่า
ได้ขอความร่วมมือร้านค้าและภัตตาคารต่างๆในกรุงแคนเบอร์ร่างดเสิร์ฟอาหารจานที่มีกุ้งเป็นส่วนประกอบ
1 วัน เพื่อเป็นการแสดงการคัดค้านร่างวิเคราะห์ความเสี่ยงนำเข้ากุ้ง หรือ IRA
กุ้งของ Biosecurity Australia
ทั้งนี้ได้มีการดำเนินการแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

อ้างอิงจาก : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?