TH EN
A A A

เปรูหวัง TPP เจาะตลาดเอเชีย

13 ตุลาคม 2553   
ในการเจรจาหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิก (TPP) รอบที่ 3 รัฐบาลเปรูหวังว่าผลที่ได้จากการเจรจานี้จะทำให้สินค้าเปรูส่งออกไปยังตลาดเอเชียได้เพิ่มขึ้นผ่านการประชุม APEC Carlos Posada รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศกล่าวว่า การประชุมรอบนี้มีประเทศที่เข้าร่วมได้แก่ เปรู ออสเตรเลีย บรูไน ชิลี สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-9 ตุลาคม 2553 ที่เมือง Bandar Seri Begawan ประเทศบรูไน Posada กล่าวว่า เปรูเป็นประเทศส่งออกสินค้าประมงและสินค้าเกษตร ดังนั้นจากการเจรจา TPP นี้ เปรูจะหาช่องทางเพื่อส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ซึ่ง TPP มีความสำคัญกับเปรู เหมือนกับการเจรจาเขตการค้าเสรี (FTA) กับญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า ประเทศในทวีปเอเชียเป็นแหล่งบริโภคสินค้าเกษตรและประมงที่ใหญ่ และมีมูลค่าการตลาดที่สูง ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเปรูได้ ที่มา : FIS

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?