TH EN
A A A

เมืองปลาดิบเตรียมออกกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศและความหลากหลายทางชีวภาพ

12 ตุลาคม 2553   
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553 รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความชื่นชมต่อกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศและความหลากหลายทางชีวภาพในการประชุมของคณะรัฐมนตรี แต่กฎหมายนี้ยังอยู่ในการประชุมสภา ซึ่งยังไม่ทราบผลเป็นที่แน่ชัดนัก เพราะอาจถูกพรรคฝ่ายค้านขัดขวางในการประชุมของวุฒิสภาได้ กฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วยเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 25% ภายในปี 2563 เทียบกับปีฐานคือปี 2533 และมาตรการที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในการลดก๊าซนี้ อาทิ กฎการค้าสิทธิ์การปล่อยมลพิษ (Emission Trading Scheme, ETS) ภาษีคาร์บอน แรงจูงใจในการกระตุ้นให้ใช้พลังงานทดแทน ในขณะที่กฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพมุ่งสร้างนโยบายพื้นฐานของรัฐเพื่ออนุรักษ์พืชและสัตว์ ตลอดจนสนับสนุนกลุ่ม NGOs ที่เกี่ยวข้องหรือที่เรียกว่า “Satoyama Initiative (การริเริ่มทางภูมิทัศน์ ซาโตะยามา)” ซึ่งต้องการอนุรักษ์ระบบนิเวศดั้งเดิม รวมทั้งสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่มีผลต่อมนุษย์ ที่มา : Xinhua

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?