TH EN
A A A

อียูประกาศแก้ไขมาตรการสุ่มตรวจเข้มผักไทย ครั้งที่ 1 อย่างเป็นทางการ

12 ตุลาคม 2553   
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ตีพิมพ์ผลการ Review ครั้งที่ 1 ของกฎระเบียบ EC Regulation 669/2009 อันเป็นการแก้ไขภาคผนวกที่ 1 อย่างเป็นทางการ ตาม Commission Regulation (EU) No 878/2010 of 6 October 2010 สรุปสาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไทย ดังนี้ 1. สหภาพยุโรปให้คงมาตรการตรวจเข้มผักไทยในการตรวจหาสารฆ่าแมลงตกค้างในผัก 3 ประเภท คือ ผักในกลุ่มมะเขือ กะหล่ำ และถั่วฝักยาว ที่ระดับ 50% ทั้งในรูปของผักสด แช่เย็น และแช่แข็ง 2. สหภาพยุโรปขยายมาตรการตรวจเข้มสารฆ่าแมลงตกค้างในผักไทย อีก 2 ประเภท คือ ใบผักชีและกะเพรา-โหระพา เฉพาะในรูปผักสดที่ระดับ 20% 3. สหภาพยุโรปขยายมาตรการตรวจเข้มในการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาในผักไทย อีก 3 ประเภท คือ ใบผักชี กะเพรา-โหระพา และสะระแหน่ เฉพาะในรูปผักสด ที่ระดับ 10% ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป สำหรับรายละเอียดของกฎระเบียบใหม่นี้ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็ปไซต์ ดังต่อไปนี้ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:264:0001:0006:EN:PDF ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?