TH EN
A A A

รัฐบาลฟิลิปปินส์ให้เงินสนับสนุนประมงเกาะ Palawan

12 ตุลาคม 2553   
กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์จัดสรรเงินสนับสนุนกว่า 5 ล้านเปโซให้กับเกาะ Palawan เพื่อช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเงินสนับสนุนดังกล่าวจะถูกส่งไปที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ISRS) สังกัดสำนักงานทรัพยากรประมงและสัตว์น้ำ (BFAR) ในเมือง S Puerto Princesa เกาะ Palawanซึ่ง ISRS ทำหน้าที่บริหารจัดการงานวิจัยประมง และช่วยเหลือทางด้านเทคนิคแก่ชาวประมงท้องถิ่น โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายให้มีการผลิตและแจกจ่ายพันธุ์ปลาแก่ชาวประมงในบริเวณ Puerto Princesa และที่อื่นๆ ในเกาะ Palawan ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เงินช่วยเหลือส่วนหนึ่งจะถูกนำไปใช้ในโครงการที่เกี่ยวกับประมงต่างๆ เช่น การพัฒนาพ่อแม่พันธุ์ปลาทะเล การเพาะพันธุ์ปลา และการพัฒนาบ่อเลี้ยงปลา เป็นต้น ที่มา : FIS

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?