TH EN
A A A

เดนมาร์กยันพร้อมใช้กฎหมายห้ามใช้คอกสัตว์

8 ตุลาคม 2553   
รัฐบาลเดนมาร์กเปิดเผยว่า เดนมาร์กพร้อมแล้วสำหรับการบังคับใช้กฎหมายห้ามใช้คอกสัตว์อย่างทารุณที่ออกโดยสหภาพยุโรป ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2556 โดยมีช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านให้ถึง 12 ปี ผลจากการสำรวจผู้ผลิตกว่า 700 รายของคณะที่ปรึกษาด้านอาหารและเกษตรเดนมาร์กปรากฎว่า 70% ของผู้ประกอบการมีความพร้อมสำหรับกฎหมายนี้แล้ว ส่วนผู้ประกอบกว่าที่ยังไม่มีความพร้อมได้ยื่นใบคำร้องเรียบร้อยแล้ว และอีกบางส่วนเตรียมการยื่นใบคำร้องในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ จากผลการสำรวจยังระบุว่า 6% ของผู้ประกอบการจะหยุดทำการผลิตเนื้อสุกรก่อนปี 2556 ซึ่งการลดลงของปริมาณผู้ผลิตที่คาดว่าจะยกเลิกกิจการนั้นมากกว่าปริมาณผู้ผลิตเนื้อสุกรที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตเนื้อสุกรก่อนปี 2556 อย่างไรก็ตาม ยังมีประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้ร้องขอให้ทางคณะกรรมาธิการยุโรปยกเลิกบทกฎหมายบางส่วนเพื่อให้สามารถใช้คอกเลี้ยงสัตว์สำหรับสุกรที่ตั้งท้องต่อไปอีก ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาฯ ได้รับการยืนยันจากคณะกรรมาธิการยุโรปว่าไม่มีการเลื่อนกำหนดการบังคับใช้กฎหมายนี้ออกไปอีก ที่มา : The Pig Site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?