TH EN
A A A

ออสซี่เผยอาจติดฉลากสิ่งแวดล้อมกับผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม

7 ตุลาคม 2553   
Nick Xenophon สมาชิกวุฒิสภาแห่งออสเตรเลียเสนอการปรับปรุงกฎระเบียบติดฉลากอาหารที่มีน้ำมันปาล์มเป็นส่วนประกอบ ซึ่งน้ำมันดังกล่าวมีราคาถูกและนิยมใช้กันมากขึ้น แต่ทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าในอินโดนีเซียและมาเลเซีย ส่งผลให้สัตว์ เช่น ลิงอุลังอุตัง เสี่ยงที่จะสูญพันธุ์มากขึ้น โดยกฎระเบียบดังกล่าวจะให้ผู้ประกอบการที่ใช้น้ำมันปาล์มเป็นส่วนประกอบที่สามารถทำตามเกณฑ์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถติดฉลาก “CS palm oil” บนหีบห่อผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการระบุว่าน้ำมันดังกล่าวมีกรรมวิธีผลิตที่ยั่งยืน ซึ่งการติดฉลากดังกล่าวอาจดึงดูดผู้ซื้อที่ให้การสนับสนุนน้ำมันปาล์มที่มาจากการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ปัจจุบันการติดฉลากอาหารที่มีน้ำมันปาล์มเป็นส่วนประกอบยังคงใช้คำว่า “Vegetable Oil” อยู่ ที่มา : Mongabay

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?