TH EN
A A A

เกาหลีใต้ปลอด FMD

5 ตุลาคม 2553   
เกาหลีใต้ประกาศว่าปราศจากโรคปากเท้าเปื่อย (FMD) ในประเทศแล้ว และอยู่ในระหว่างหาทางส่งออกเนื้อสุกรอีกครั้ง รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเกาหลีใต้กล่าวว่าองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้ปรับสถานะของเกาหลีใต้ว่าเป็นประเทศที่ปลอดโรค FMD ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2553 ซึ่งนับเป็นเวลาห้าเดือนหลังจากที่เกิดระบาดของโรค FMD ครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 ปัจจุบัน เกาหลีใต้ส่งออกเนื้อสุกรไปยังญี่ปุ่นอีกครั้งตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553 และจะส่งออกไปยังสหรัฐฯอีกครั้ง หากเกาหลีใต้ได้รับการประกาศว่าเป็นประเทศที่ปลอด โรค FMD ที่มา : Pig Progress

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?