TH EN
A A A

ข้อมูลเชิงลึกจากประเทศสมาชิก EU กับการเข้มงวดในการปรับใช้กฎระเบียบ IUU

28 กันยายน 2553    4833 ครั้ง
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรปได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ระบุว่า ช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านอันผ่อนปรนให้กับการปฎิบัติตามกฎระเบียบ IUU นั้นสิ้นสุดแล้ว และตั้งแต่บัดนี้ ขอให้ทางด่านของประเทศสมาชิกเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบข้อมูลบนใบรับรองการจับสัตว์น้ำมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น 1. ให้เพิ่มการตรวจสอบสินค้าประมงมากขึ้นกว่าตอนที่กฎระเบียบเพิ่งปรับใช้เมื่อต้นปี 2553 2. ให้ส่งคืนใบรับรองการจับสัตว์น้ำที่อ่านไม่ออก (non legible certificates) กลับไปยังประเทศต้นทาง 3. ปฎิเสธการนำเข้าเมื่อตราประทับบนใบรับรองฯ ไม่เคยมีการแจ้งต่อ DG-MARE มาก่อน (unknown validated stamps) 4. ตรวจสอบชื่อเรือบนใบรับรองฯ ว่าต้องไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือที่ต้องสงสัยของ RFMOs และของ สหภาพยุโรป 5. ทั้งนี้ เมื่อด่านนำเข้าพบว่าสินค้าประมงจากประเทศใดมีปัญหาในการปฎิบัติตามข้อกำหนด IUU ต้องรีบแจ้งให้สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆ ทราบในทันที ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?