TH EN
A A A

ตุรกีกำหนดกฎระเบียบสัตว์และผลิตภัณฑ์ GMO

27 กันยายน 2553    4813 ครั้ง
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 ตุรกีแจ้งเวียนต่อประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและผลิตภัณฑ์ครอบคลุม 1. การใช้ การประเมินผล การตัดสินใจ การแปรรูป บรรจุหีบห่อ การติดฉลาก การเฝ้าติดตาม การอนุรักษ์ การเก็บ การขนส่ง การตลาด การนำเข้า-ส่งออก การขนผ่าน การตรวจสอบ และการควบคุมสิ่งที่ชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ที่ใช้เป็นอาหารคนและอาหารสัตว์ 2. การวิจัยและพัฒนา และการควบคุมงานทดลองเกี่ยวกับสินค้าตัดแต่งพันธุกรรมที่นำเข้าหรือพัฒนาภายในประเทศ 3. การนำไปใช้ การอนุญาต ประเมินผล การนำเข้า-ส่งออก การแปรรูป การติดฉลาก การตลาด การตรวจสอบควบคุมห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณใกล้เคียงที่มีการดำเนินเกี่ยวกับการตัดแต่งพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ แสดงข้อคิดเห็นได้ถึงวันที่ 26 กันยายน 2553 ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?