TH EN
A A A

แคนาดาอนุญาตใช้กรด citric ในปลาหมึกแช่แข็ง

24 กันยายน 2553    4821 ครั้ง
แคนาดาแจ้งเวียนประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกเรื่องการอนุญาตให้ใช้กรด Citric และ Sodium citrate ในปลาหมึกแช่แข็ง โดยใช้กรด citric ในการปรับค่า pH และกรด Sodium citrate เป็น Water correcting agents ซึ่ง Health Canada อนุญาตให้ใช้ได้ปริมาณสูงสุดตามหลักปฏิบัติที่ดี (GMP) ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?