TH EN
A A A

อียูแก้ไขค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืชในอาหาร

24 กันยายน 2553   
อียูแก้ไขค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืชในอาหาร สหภาพยุโรปแจ้งเวียนสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องการแก้ไขค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืชในอาหารคนและสัตว์ที่มาจากพืชหรือสัตว์ดังต่อไปนี้ • Acequinocyl • Bentazone • Carbendazim • Cyfluthrin • Fenamidone • Fenazaquin • Flonicamid • Flutriafol, • Imidacloprid • Ioxynil • Metconazole • Prochloraz • Prothioconazole • Tebufenozide • Thiophanateyl-meth ทั้งนี้ ค่า MRLs บังคับใช้ในสหภาพยุโรป และประเทศที่สามที่ส่งสินค้ามายังสหภาพยุโรป ข้อมูลเพิ่มเติมของค่า MRLs ใหม่สามารถดูได้ที่ http://members.wto.org/crnattachments/2010/sps/EEC/10_2946_00_e.pdf ที่มา : มกอช

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?