TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์ทบทวนกฎระเบียบการติดฉลาก

23 กันยายน 2553   
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ฟิลิปปินส์แจ้งเวียนต่อสมาชิกองค์การการค้าโลกว่าด้วยการทบทวนกฎระเบียบการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุหีบห่อทุกชนิดที่วางจำหน่ายในฟิลิปปินส์ ไม่ว่าจะผลิตในประเทศหรือนำเข้าก็ตาม ทั้งนี้ เปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 9 กันยายน 2553 ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?