TH EN
A A A

มะกันปรับปรุงรายชื่อสารเคมีที่ใช้ในผักและผลไม้

23 กันยายน 2553   
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) แจ้งเวียนต่อสมาชิกองค์การการค้าโลกว่าด้วยเรื่องการปรับปรุงรายชื่อสารที่อนุญาตและห้ามใช้ในสหรัฐฯ โดยปรับปรุงคำอธิบายประกอบของสาร Tetracycline เพื่อยกเลิกการใช้คำในวงเล็บที่ใช้อ้างอิง และเพิ่มวันหมดอายุ นอกจากนี้ยังเพิ่มสาร Sulphurous acid ซึ่งต้องมีคำอธิบายประกอบที่มีการจำกัดการใช้ในการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้ กฎระเบียบสุดท้ายนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://edocket.access.gpo.gov/2010/2010-16335.htm http://edocket.access.gpo.gov/2010/pdf/2010-16335.pdf ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?