TH EN
A A A

ออสซี่กีดกันกุ้งไทย 3 กระทรวงออกโต้แย้ง

15 กุมภาพันธ์ 2550   
              นายจรัลธาดา  กรรณสูต  อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศออสเตรเลีย  โดยหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพได้จัดทำร่างเอกสารวิเคราะห์ความเสี่ยงของการนำเข้ากุ้ง โดยอ้างว่าจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำธรรมชาติ  ทางกรมฯได้ดำเนินการในฐานะหน่วยวิชาการ  โดยการจัดตั้งคณะทำงานจัดทำเอกสารโต้แย้งร่างเอกสาร  ความเสี่ยงประกอบกับเอกสารทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
และได้ส่งเป็นหนังสือเวียนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภาครัฐและเอกชนให้แสดงความเห็น  และจัดส่งให้กับประเทศออสเตรเลียได้พิจารณาก่อนวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้

              อธิบดีกรมประมงกล่าวอีกว่า  เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันถึงบทบาทของแต่ละฝ่ายต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ร่วมกำหนดท่าทีของประเทศไทยในการดำเนินการครั้งนี้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กระทรวงการต่างประเทศ  และกระทรวงพาณิชย์  จะจัดทำหนังสือถึงหน่วยงานที่  เกี่ยวข้องแสดงข้อกังวลและท่าทีต่อปัญหาที่เกิดขึ้นอีกชั้นหนึ่ง   โดยกระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการทางด้านการเมืองและการทูต  ส่วนกระทรวงพาณิชย์ จะผลักดันด้านการค้า  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเจรจาโดยกำหนดเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียเพื่อเข้าชี้แจงรายละเอียดข้อโต้แย้งกับเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพทางอย่างเป็นทางการในวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2550

อ้างอิงจาก : ไทยรัฐ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?