TH EN
A A A

พณ.เตือนผู้ส่งออก ญวนคลอด 2 กฏใหม่ คุมเข้มแหล่งกำเนิด กลุ่มสินค้าจากสัตว์

11 กันยายน 2553   
น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เวียดนามได้ออกกฎระเบียบใหม่ เพื่อควบคุมสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหารที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ 2 ฉบับ คือ 1.Circular No.25/2010/TT-BNNPTNT มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 โดยกำหนดให้สถานประกอบการของไทยต้องได้รับการตรวจสอบรับรองจากหน่วยงานรับผิดชอบของเวียดนาม นอกจากนี้ต้องมีใบรับรองสุขอนามัย (SPS) ของไทยประกอบการนำเข้าสินค้าแต่ละล็อต และอาจมีการสุ่มตรวจสินค้าที่วางจำหน่ายในตลาด ถ้าพบว่าสินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน อาจถูกส่งกลับหรือถูกทำลายได้ 2.Circular No.29/2010/TT-BNNPTNT มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 โดยกำหนดปริมาณสารเคมีตกค้างและเชื้อจุลินทรีย์ที่อนุญาตให้มีได้ในสินค้า ซึ่งกฏระเบียบใหม่ทั้ง 2 ฉบับบังคับใช้กับทุกประเทศ ครอบคลุมสินค้าปศุสัตว์สด แช่เย็นและแช่แข็ง สินค้าประมง ผลิตภัณฑ์ไข่ และน้ำผึ้ง ทั้งนี้ เวียดนามเป็นตลาดส่งออกสินค้าปศุสัตว์และประมงที่สำคัญของไทย โดยปี 2552 ไทยส่งออกสินค้าดังกล่าวไปเวียดนามได้มูลค่า 3,600 ล้านบาท คิดเป็น 1.65% ของมูลค่าส่งออกสินค้าดังกล่าวไปทั่วโลก ขณะที่ช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ไทยส่งออกสินค้าดังกล่าวไปเวียดนามได้มูลค่าประมาณ 1,700 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเพียง 0.7% ดังนั้นเพื่อให้สินค้าไทยสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดและขยายตลาดอาหารไปยัง เวียดนามเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการของไทยจึงควรปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ที่มา : แนวหน้า

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?