TH EN
A A A

ผู้เลี้ยงกุ้งไทยประท้วงออสซี่

15 กุมภาพันธ์ 2550   
            
  สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งแห่งประเทศไทยเดินทางมาประท้วงที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประ   
ทศไทย  กรณีออสเตรเลียออกร่างมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงการนำเข้ากุ้งว่าเป็นการใช้มาตรการกีดกันกุ้งไทย

              ทั้งที่ไทยมีมาตรการที่เข้มแข็งในการควบคุมการระบาดและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก  โดยมีการยกป้ายประท้วง ระบุว่า “If you say No to Thai Shrimp, We’d Say No  to Australian Dairy Products”

อ้างอิงจาก : กรุงเทพธุรกิจ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?