TH EN
A A A

USDA ตีพิมพ์คู่มืออินทรีย์ฉบับแรกแล้ว

10 กันยายน 2553   
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ได้ตีพิมพ์คู่มือเกี่ยวกับอินทรีย์ (organic program handbook) ที่สอดคล้องกับกฎระเบียบของรัฐบาล สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้จัดการ หรือผู้ออกใบรับรอง โดยโครงการอินทรีย์แห่งชาติของสหรัฐฯ (NOP) ได้อธิบายแนวปฏิบัติของเสียที่อนุญาตให้มีได้จากระบบการผลิตแบบอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์แบบน้ำที่ได้รับการรับรอง การรับรองยีสต์อินทรีย์ มูลสัตว์จากกระบวนการผลิต การทบทวนส่วนผสมที่ไม่มีฤทธิ์ทางยา (inert ingredients) การคำนวณน้ำหนักแห้งของหญ้าที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ (pasture) ตามมาตรฐาน NOP รวมถึงคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการรับรองความเป็นอินทรีย์ เช่น การจดบันทึก ขั้นตอนการรับรอง ใบรับรองอินทรีย์ อาทิ กระบวนการแต่งตั้ง เช่น จะสมัครเป็นตัวแทนผู้ให้การรับรอง หรือกระบวนการสากล เช่น USDAเปรียบเทียบความเท่าเทียมกันของมาตรฐานอินทรีย์ต่างชาติกับ NOP อย่างไร ในแง่ของมาตรการที่ยินยอมและบังคับใช้ เช่น จะจัดการอย่างไรกับมาตรการที่ยินยอมและขั้นตอนการยื่นคำร้องขอการรับรองหรือขอตัวแทนผู้ให้การรับรอง ที่มา : Food Product Design

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?