TH EN
A A A

ความคืบหน้ากฎระเบียบการติดฉลากสินค้าสัตว์น้ำของอียู

10 กันยายน 2553   
หลังจากที่สหราชอาณาจักรได้ใช้กฎระเบียบการติดฉลากสินค้าสัตว์น้ำฉบับใหม่ (The Fish Labelling Regulation 2010) ซึ่งได้เพิ่มเติมการระบุชื่อทางการค้าของพันธุ์ปลาใหม่ๆ ที่จำหน่ายในท้องตลาดและเพิ่มเติมทางเลือกสำหรับพันธุ์ปลาที่มีอยู่ในรายชื่อเดิม ทำให้คณะกรรมาธิการยุโรปเกิดความตื่นตัวมากขึ้น โดยคณะกรรมาธิการฯ เห็นว่าร่างระเบียบการติดฉลากนี้จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้น และยังช่วยพัฒนาคุณภาพสินค้าในภาคประมงและเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้า นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการฯ ยังเห็นควรที่จะสนับสนุนการทำประมงรายย่อยและการผลิตสินค้าสัตว์น้ำที่มีคุณภาพสูง สดใหม่ รวมถึงส่งเสริมการบริโภคในท้องถิ่น และยังยกเลิกการอุดหนุนราคาโดยตรง ทั้งนี้ ร่างระเบียบดังกล่าวได้เข้าสู่สภายุโรปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทางสภาฯ ได้สนับสนุนการติดฉลากที่แสดงข้อมูลด้านโภชนาการและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการติดฉลากที่แสดงว่าสินค้าสัตว์น้ำนั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ นอกจากนี้ การติดฉลากจะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับสินค้าของ EU เหนือสินค้าสัตว์น้ำที่มาจากการนำเข้า ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำยุโรป

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?