TH EN
A A A

บราซิลจัดทำระบบการตรวจสอบย้อนกลับ

9 กันยายน 2553   
สมาพันธ์การเกษตรและปศุสัตว์บราซิล (CNA) สนับสนุนการเปลี่ยนระบบการตรวจสอบย้อนกลับปศุสัตว์จากระบบ Beefpoint เป็นระบบ SISBOV คาดว่าระบบใหม่นี้จะช่วยลดความยุ่งยากของระบบราชการและค่าใช้จ่ายได้มากกว่าระบบเก่า ระบบ SISBOV จะอ้างอิงจากฐานข้อมูลการเกษตร (PGA) ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลแนวทางการขนย้ายปศุสัตว์ GTA นอกจากนี้ระบบใหม่นี้ จะสามารถเลือกได้ว่าจะระบุสถานที่ผลิต (Property Identification) หรือระบุที่ตัวปศุสัตว์โดยตรง (Individual Identification) โดยวัตถุประสงค์หลักของการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อเพิ่มปริมาณปศุสัตว์ที่สามารถส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ซึ่งในปัจจุบันบราซิลสามารถส่งออกเนื้อวัวไปสหภาพยุโรปได้เพียง 3% ของเนื้อวัวส่งออกทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้ผลิตเนื้อวัวยังลังเลใจที่จะเข้าร่วมระบบนี้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ได้รับค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการแปรรูปเนื้อวัวต่ำ ที่มา : MLA

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?