TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์เดินหน้าเตรียมส่งออกข้าวอินทรีย์

24 สิงหาคม 2553   
ภายใน 3 ปีนี้ ฟิลิปปินส์จะปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศและยังเตรียมที่จะส่งออกไปต่างประเทศด้วย Proceso J. Alcala รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์กล่าวว่า วิธีเดียวที่จะเจาะตลาดต่างประเทศได้ คือการส่งออกข้าวอินทรีย์ ซึ่งเป็นที่ต้องการในหมู่คนที่รักษาสุขภาพ โดยกระทรวงเกษตร (DA) จะทำการทดลองเพื่อลดต้นทุนการผลิตแต่สร้างกำไรให้เกษตรกรฟิลิปปินส์ให้มากขึ้นให้ได้ภายใน 3 ปี โดย Alcala ได้เห็นด้วยกับจุดยืนของประธานาธิบดี Benigno Aquino III ในการให้ความสำคัญกับการพึ่งพาตนเองมากกว่าการนำเข้าจากบทเรียนในปี 2551 ที่เกิดเหตุการณ์ข้าวขาดแคลนอย่างหนักทั่วโลกและในฟิลิปปินส์ด้วย กระทรวงเกษตรได้ทำบันทึกข้อตกลงคือ PhilRice มีจุดประสงค์เพื่อทดลองการปลูกข้าวไร่ (Upland rice) ในบริเวณ Luzon, Visayas และ Mindanao ทั้งนี้ DA มีแผนลดต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์โดยให้ผู้ชำนาญเฉพาะทางให้ความรู้แก่เกษตรกรทั้งในด้านเกษตรดั้งเดิมและเกษตรอินทรีย์ โดยหน่วยงานราชการจำเป็นต้องสนับสนุนและจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตข้าวอินทรีย์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถซื้อวัตถุดิบราคาถูกสำหรับการปลูกข้าวไร่ได้ ที่มา : Meat trade news daily

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?