TH EN
A A A

ญี่ปุ่นสั่งฆ่าเชื้อโรคฟาร์มไก่

14 กุมภาพันธ์ 2550   

             

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯญี่ปุ่นได้ขอให้ 23 Prefecture  ในภาคตะวันตกของประเทศฆ่าเชื้อโรคฟาร์มสัตว์ปีกท้องถิ่นที่เลี้ยงสัตว์ปีกตั้งแต่ 1,000 ตัวเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไข้หวัดนก

              ข้อเรียกร้องนี้ถือว่าเป็นข้อเรียกร้องที่มากที่สุดนับตั้งแต่มีการประกาศยืนยันการพบเชื้อไข้กวัดนก H5N1 ใน prefecture 2 แห่ง คือ Okayama และ Miyazaki ในขณะที่รัฐบาลของ prefecture แต่ละแห่งกำลังพิจารณาว่าจะดำเนินการตามคำร้องขอของกระทรวงเกษตรหรือไม่  จากข้อมูลทราบว่ามีฟาร์ม 4,000 แห่งที่มีสัตว์ปีกมากกว่า 1,000  ตัวใน Kinki, Chukoku,Shikoku และ Kyushu

              กระทรวงเกษตรระบุให้ฆ่าเชื้อโรคตั้งแต่วันที่ 10  จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ในฟาร์มดังกล่าวและในพื้นที่ใกล้เคียง  รัฐบาลของ prefecture จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการซื้อยาฆ่าเชื้อจากกระทรวงเกษต
ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่านกอพยพซึ่งจะอพยพมาเป็นประจำในภาคตะวันตกของญี่ปุ่นเป็นตัวการแพร่กระจายเชื้อมาสู่ญี่ปุ่น

อ้างอิงจาก : Worldpoultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?