TH EN
A A A

มะกัน..ให้ความสนใจการใช้ยาสัตว์

18 สิงหาคม 2553   
สำนักงานอาหารปลอดภัย กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ ร่วมกับองค์การอาหารและยาสำหรับสัตว์แพทย์แห่งสหรัฐฯ จัดประชุมเวทีสาธารณะในวันที่ 16 สิงหาคม 2553 เพื่อให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนเกี่ยวกับร่างกฎระเบียบและจุดยืนของสหรัฐฯ ซึ่งจะถูกพิจารณาในที่ประชุมของ Codex ครั้งที่ 19 เกี่ยวกับยาสัตว์ที่ตกค้างในอาหาร (CCRVDF) ในวันที่ 30 สิงหาคมถึงวันที่ 3 กันยายน 2553 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.codexalimentarius.net/current.asp. ที่มา : Meat Trade News Daily

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?