TH EN
A A A

ข้าวสาลียุโรปฮวบโดนวิกฤตโลกร้อน

3 สิงหาคม 2553   
วิกฤตความแห้งแล้งและความร้อนที่ส่งผลกระทบต่อประเทศในยุโรปตะวันตกเช่น รัสเซีย ยูเครน และคาซัคสถานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเทศเหล่านี้สุญเสียส่วนแบ่งการตลาดข้าวสาลีเป็นอย่างมาก โดยผู้บริโภคหันไปให้ความสนใจความสนใจผลผลิตข้าวสาลีของสหรัฐฯ แทน สภาวะอากาศที่เลวร้ายในปัจจุบันส่งผลให้ประเทศในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศรัสเซียต้องควบคุมการส่งออกข้าวสาลี เพื่อให้มีเพียงต่อการบริโภคในรัสเซีย โดยรัสเซียเป็นประเทศที่ปลูกข้าวสาลีใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกในช่วงฤดูกาลปี 2552-2553 ซึ่งการลดปริมาณการส่งออกข้าวสาลีอาจส่งผลกระทบต่อโลกโดยเฉพาะประเทศที่สาม Mykola Prysyazhnyuk รัฐมนตรีเกษตรของยูเครนซึ่งมีผลผลิตข้าวสาลีเป็นอันดับ 2 ของโลก ประกาศว่าผลผลิตข้าวสาลีของยูเครนลดลงในเดือนกรกฎาคม 2553 และคาดว่าในปี 2553 ข้าวสาลีส่งออกจะลดลงเหลือ18.5 ล้านตันเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้าย ซึ่งต่ำว่าปริมาณการส่งออกของปี 2552 คือ 21.2 ตัน ที่มา : Top news

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?