TH EN
A A A

อียูยืนยันไม่เปลี่ยนระเบียบนำเข้าเนื้อวัวแซมบ้า

28 กรกฎาคม 2553    4810 ครั้ง
สหภาพยุโรปไม่เปลี่ยนแปลงระเบียบการนำเข้าเนื้อวัวจากบราซิล แม้ว่ารัฐมนตรีเกษตรบราซิลจะเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าทางฝ่ายสหภาพยุโรป เพื่อปรึกษาหารือเรื่องขั้นตอนการขอใบรับรองที่เข้มงวดแล้วก็ตาม ตั้งแต่ปี 2551 ฟาร์มวัวบราซิลจะต้องได้รับการตรวจรับรองจากเจ้าหน้าที่เทคนิคจากกระทรวงเกษตร (MAPA) เป็นฟาร์มๆไป หลังจากนั้นต้องได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรปอีกครั้งหนึ่ง ในขณะนี้โรงงานที่ได้รับการรับรองมีเพียง 2,000 แห่งเท่านั้น สมาชิกสภากฎหมาย (MLA) เปิดเผยว่า การเดินทางเข้าเยี่ยมของรัฐมนตรีที่ผ่านมา มีจุดประสงค์เพื่อโอนถ่ายหน้าที่การตรวจรับรองให้กับ MAPA แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากคณะกรรมาธิการผู้บริโภคและสุขภาพสหภาพยุโรป ได้รับแรงกดดันจากองค์กรผู้ผลิตเนื้อวัวสหภาพยุโรปหากจะมีการผ่อนปรนการควบคุมการนำเข้าเนื้อวัวบราซิล นอกจากนี้ จำนวนโรงงานที่ได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรปจะมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากหากโรงงงานได้รับการรับรองราคาเนื้อวัวก็จะเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ นักวิเคราะห์จาก MLA กล่าวว่า ในขณะนี้ราคาเนื้อวัวอยู่ที่ 22-30 A¢ต่อกิโลกรัม ซึ่งไม่ดึงดูดให้ผู้ผลิตสนใจที่ขอใบรับรอง ที่มา : The Meat Site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?