TH EN
A A A

เมืองผู้ดีให้สัญญา FSA จะยังคงอยู่

27 กรกฎาคม 2553    4800 ครั้ง
รัฐบาลสหราชอาณาจักรกล่าวว่า จะยังคงสำนักงานมาตรฐานอาหาร (FSA) ไว้ต่อไป แต่จะมีการส่งผ่านความรับผิดชอบบางอย่างไปยังหน่วยงานรัฐ หลังจากที่มีความกังวลว่าหน่วยงานดังกล่าวจะถูกยุบภายใต้การจัดรูปแบบใหม่ กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ตรวจสอบนโยบายด้านโภชนาการและกระทรวงสิ่งแวดล้อม อาหาร และชนบทจะดูแลในเรื่องการติดฉลากอาหาร และให้ FSA เน้นในเรื่องอาหารปลอดภัย อนึ่ง FSA เป็นหน่วยงานอิสระที่ดูแลด้านอาหารปลอดภัย ก่อตั้งเมื่อปี 2543 ในช่วงที่มีการระบาดของโรควัวบ้า (BSE) และโรคอาหารเป็นพิษที่มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตมากมาย เมื่อไม่นานมานี้ FSA เป็นผู้นำระบบการติดฉลากแบบสัญญาณไฟจราจรเข้ามาใช้ในยุโรป ที่มา : Eat Drink and Be

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?