TH EN
A A A

อียูผ่อนปรนระเบียบอาหารสัตว์

22 กรกฎาคม 2553   
คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) เสนอให้อนุญาตใช้อาหารสัตว์ในการเลี้ยงปลา ไก่ และสุกร ตามระเบียบอาหารสัตว์ของสหภาพยุโรปในปัจจุบันไม่อนุญาตให้ใช้อาหารสัตว์ในการเลี้ยงสัตว์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) หรือโรควัวบ้า โดยทางคณะกรรมาธิการได้ยอมรับข้อเสนอการผ่อนปรนระเบียบดังกล่าว เนื่องจากความพยายามในการลดจำนวนของสัตว์ที่ติดเชื้อโรคสมองเสื่อม (TSEs) เป็นผลสำเร็จ John Dalli คณะกรรมาธิการด้านสุขภาพของสหภาพยุโรปกล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรควัวบ้าใกล้จะถูกกำจัดให้หมดสิ้นจากยุโรปแล้ว และหากมีการเปลี่ยนแปลงในระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวข้องก็ไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ที่จะปกป้องประชาชน ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป ปริมาณโปรตีนแปรรูปจากสัตว์ที่แน่ชัดจะได้รับการอนุญาตให้ใช้ในอาหารสัตว์ แต่ยังคงห้ามใช้โปรตีนดังกล่าวในการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พยายามที่จะป้องกันการกินพวกเดียวกัน (Cannibalism) ยกเว้นการใช้โปรตีนจากปลาในการเลี้ยงสัตว์ในบางกรณีเท่านั้น คณะกรรมาธิการฯ ยังเสนอให้เพิ่มอายุสัตว์ที่ต้องผ่าน Screening Test ทั้งนี้ คาดว่าการผ่อนปรนระเบียบดังกล่าวจะบังคับใช้ในอีก 5 ปีข้างหน้า (2558) ที่มา : FIS

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?