TH EN
A A A

การส่งออกเนื้อวัวบราซิลขยายตัว

21 กรกฎาคม 2553    4810 ครั้ง
สมาคมอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์เพื่อการส่งออกบราซิล (ABIEC) ระบุว่า มูลค่าการส่งออกเนื้อวัวบราซิลในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2553 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2552 ถึง 2,352 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 23% แม้ว่าเนื้อวัวที่ส่งออกไปยังสหรัฐฯ กว่า 177,000 ตันจะถูกระงับการส่งออก โดยในเดือนมิถุนายน 2553 มูลค่าการส่งออกเนื้อวัวสูงถึง 455 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 19% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2552 Otavio Cancado ประธานสมาคมฯ กล่าวว่า ราคาเนื้อวัวในตลาดโลกได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยในเดือนมิถุนายน 2553 มีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 3.986 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปี 2552 4% นอกจากนั้น นาย Cancado คาดว่า ราคาเนื้อวัวอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจนถึงราคาขายของปี 2550 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกเนื้อวัวสูงถึง 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ คาดว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2553 จะมีการส่งออกเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2553 บราซิลส่งออกเนื้อวัวไปยังสหภาพยุโรปถึง 148.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งขณะนี้สหภาพยุโรปได้เพิ่มความเข้มงวดต่อเนื้อวัวจากบราซิลมากขึ้น ที่มา : The Casttle Site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?