TH EN
A A A

เรือขนส่งสินค้าประมงไปอียูต้องขึ้นทะเบียน Approval list

7 กรกฎาคม 2553   
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553สหภาพยุโรปกำหนดให้ประเทศที่สามที่ส่งออกสินค้าประมงไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรป ต้องมีหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนรับรองเรือโรงงานหรือเรือขนส่งห้องเย็น (factory and freezer vessels) ที่ชักธงของประเทศตน รวมทั้งต้องแจ้งรายชื่อเรือดังกล่าวให้แก่สหภาพยุโรป เพื่อขึ้นทะเบียนอยู่ใน EU Approval list ซึ่งครอบคลุม Freezer vessel หรือเรือทุกประเภทที่มีห้องเย็น ต้องได้รับการขึ้นทะเบียน ยกเว้นให้เฉพาะแต่เรือขน container ซึ่งมีสินค้า Frozen อยู่ใน container สำหรับเรือที่ใช้น้ำแข็งทางหน่วยงานรับผิดชอบ (CA) ของไทยก็ต้องควบคุมสุขอนามัยตลอดสายการผลิตและต้องขึ้นทะเบียนเรือประเภทดังกล่าวด้วย แม้ว่าเรือประเภทนี้จะไม่ต้องขึ้น Listing of vessels on EU approved lists ก็ตาม ที่มา:สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?