TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์คุมเข้มราคาเนื้อไก่นำเข้า

6 กรกฎาคม 2553   
นาย Ismail Sabri รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าภายในและคุ้มครองผู้บริโภคฟิลิปปินส์กล่าวว่า การควบคุมราคาเนื้อไก่ทำให้ปริมาณเนื้อไก่ภายในประเทศมีปริมาณคงที่ นอกจากนั้น การยกเลิกใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าต่างๆ เช่น เนื้อไก่ ทำให้รัฐบาลควบคุมราคาและปริมาณน้ำตาล แป้ง และน้ำมันที่ใช้ทำอาหารได้ดีขึ้น ในปี 2551 กระทรวงฯ ได้ยกเลิกการควบคุมราคาเนื้อไก่ แต่ยังคงมีการควบคุมปริมาณสินค้าดังกล่าว ซึ่งการออกใบอนุญาตการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวทำให้ปริมาณเนื้อไก่คงตัว โดยในเดือนมกราคม 2553ได้มีการขายใบอนุญาตจำหน่ายเนื้อไก่ให้แก่ร้านค้าปลีก 2,676 ราย นอกจากนี้ นาย Ismail ยังกล่าวอีกว่า กฎหมายการควบคุมราคาและต่อต้านการค้ากำไรเกินควรปี 2553 จะเข้าสู่สภาสัปดาห์หน้า และจะเข้ามาแทนที่กฎหมายควบคุมราคาสินค้าปี 2489 หากกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ ใบอนุญาตที่ออกไปจะถูกยกเลิกในทันที ที่มา : Meat Trade News Daily

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?