TH EN
A A A

สถานการณ์การส่งออกเนื้อวัวไปอาเซียนและจีน

6 กรกฎาคม 2553   
สถานการณ์การส่งออกเนื้อวัวของบราซิลไปอาเซียนและจีนในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2553 มีปริมาณ 47,479 ตัน ลดลง 15% เมื่อเทียบกันช่วงเดียวกันในปี 2552 เนื่องจากบราซิลมีเนื้อวัวในสต็อกจำกัด อย่างไรก็ตาม การส่งออกเนื้อวัวบราซิลไปฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีสภาพเศรษฐกิจดีกว่าประเทศอื่นจึงกระตุ้นความต้องการนำเข้าเนื้อวัวให้เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่เนื้อวัวส่งออกของนิวซีแลนด์ไปอาเซียนและจีนเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ถึง 21% หรือคิดเป็น 40,343 ตัน เป็นผลมาจากการส่งออกไปยังอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น ส่วนออสเตรเลียส่งออกเป็นปริมาณ 44,954 ตัน ลดลง 3% เมื่อเทียบกับปี 2552 เนื่องจากออสเตรเลียมีเนื้อวัวในสต๊อกน้อยลง ส่วนการส่งออกเนื้อวัวของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 34% คิดเป็น 42,953 ตัน ซึ่งเกิดจากความต้องการเนื้อวัวสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ที่มา : Meat trade news daily

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?