TH EN
A A A

จีนโวย ไทยส่งออกลิ้นจี่ติดใบ

5 กรกฎาคม 2553   
หน่วยงาน CIQ กวางตุ้งแจ้งว่าลิ้นจี่ไทยของบริษัท AIM THAI FRUIT CO., LTD. และบริษัท SB FRUIT CO.,LTD. มีใบติดจำนวนมาก ซึ่งฝ่ายจีนได้แจ้งบริษัทดังกล่าวให้รับทราบแล้ว และขอให้ผู้ประกอบการไทยเร่งดำเนินการแก้ไข พร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนและตรวจสอบปัญหาดังกล่าว เพราะถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นอีกครั้ง CIQ จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และจะไม่อนุญาตให้นำเข้าอีก ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ไทยและจีนได้ลงนามในพิธีสารฯ สำหรับผลไม้เมืองร้อนที่ส่งออกจากไทยไปจีน ซึ่งระบุไว้ว่า ผลไม้ต้องปลอดจากศัตรูพืชควบคุมที่ระบุโดยกระทรวงควบคุมและตรวจสอบกักกันโรค ต้องปราศจากกิ่ง ใบ และดิน และกำหนดให้ก้านของลิ้นจี่และลำไยต้องยาวไม่เกิน 15 เซนติเมตร ที่มา : ฝ่ายการเกษตรประจำกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?