TH EN
A A A

เตือนผู้ประกอบการวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ไปอียู

27 มิถุนายน 2553   
ด้วยปรากฏว่าในระยะหลังมานี้ สหภาพยุโรปได้แจ้งมายังหน่วยงานรับผิดชอบของไทยว่ามีการตรวจพบวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ (Wood Packaging) เช่น ลังไม้ พาเลท ที่ขนส่งสินค้าจากไทยไปสหภาพยุโรปยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสหภาพยุโรปคือไม่มีการตีตรารับรองว่าได้ผ่านกระบวนการกำจัดศัตรูพืชตาม ISPM.15 ขององค์การรักขาพืชระหว่างประเทศ ซึ่งทำให้สหภาพยุโรปสั่งทำลายวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้นั้นเสีย มกอช. จึงขอให้ผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าไปสหภาพยุโรปไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรและอาหาร หรือสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมทั้งประเทศต่างๆ ที่ประกาศใช้ระเบียบเรื่องนี้แล้วได้เคร่งครัดในการใช้เฉพาะวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่มีการตีตรารับรองตาม ISPM.15 เท่านั้นเพื่อไม่ให้มีปัญหาต่อการส่งออก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กรมวิชาการเกษตร - ที่มา : มกอช. -

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?