TH EN
A A A

นิวซีแลนด์เตรียมปรับระเบียบรมยาอิงออสซี่

27 มิถุนายน 2553   
หน่วยงาน Ministgry of Agriculture and Forestgry Biosecurity New Zealand (MAFBNZ) กำลังพิจารณาปรับปรุงระเบียบการรมยา (Fumigation) สินค้าที่จะเดินทางมายังนิวซีแลนด์ โดยอิงโครงการของออสเตรเลีย คือ Australian Fumigation Accreditation Scheme (AFAS) เนื่องจากระบบการตรวจรับรองการรมยาของออสเตรเลียมีการดำเนินการที่ดีและมีหลายประเทศเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกับออสเตรเลียแล้ว อีกทั้งการรมยาสินค้าจากประเทศต้นทางในหลายประเทศที่ส่งสินค้ามายังนิวซีแลนด์ บางครั้งไม่ผ่านการตรวจปล่อยสินค้า และทำให้ผู้นำเข้าต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการรมยาซ้ำ นอกจากนี้ นิวซีแลนด์ยังระบุอีกว่าระบบวิธีการรมยาของออสเตรเลียนั้น มีความเท่าเทียมกับนิวซีแลนด์ ซึ่งในขณะนี้นิวซีแลนด์กำลังศึกษาและหารือกับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ถึงการนำระบบ AFAS มาใช้ ซึ่งหากนิวซีแลนด์จะนำบัญชีที่ผ่านการรับรองของบริษัทของAFAS มาใช้จะทำให้บริษัทที่ได้การรับรองจากออสเตรเลียแล้ว ไม่จำเป็นต้องขอให้ MAFBNZ ตรวจรับรองอีกครั้ง - ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา -

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?