TH EN
A A A

Early warning เพิ่มช่องทางรับข่าวผ่าน Twitter

27 มิถุนายน 2553   
ระบบเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหารของมกอช. หรือ ACFS Early warning ได้เพิ่มช่องทางเตือนภัยในการรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ Twitter แล้ว โดยสามารถ follow ที่ http://twitter.com/ACFS_Early_Warn ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากสมาชิกมีข้อสงสัยสามารถติดต่อผ่านทาง Twitter ได้โดยตรงหรือทางอีเมลล์ earlywarning@acfs.go.th acfsearlywarning@gmail.com หรือโทร 0-2561-2277 ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?