TH EN
A A A

ออสซี่ออกมาตรการป้องกันแมลงวันผลไม้

21 มิถุนายน 2553   
ออสเตรเลียแจ้งเวียนสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องมาตรการฉุกเฉินเพื่อแก้ไขเงื่อนไขการนำเข้าของพืชอาศัยเพื่อจัดการความเสี่ยงในการเข้ามาของแมลงวันผลไม้ (Drosophila suzukii) ในเชอร์รี่ สตรอเบอร์รี่ stone fruit และองุ่น การขนส่งสินค้าจะต้องมีใบ PC ที่ออกด้วย NPPO ของประเทศผู้ส่งออก โดยต้องระบุว่า “การส่งสินค้าผลไม้เหล่านี้มาจากแหล่งผลิตที่ปลอดจากแมลงวันผลไม้ ในกรณีไม่มีความเป็นไปได้ในการแสดงว่าแปลงผลิตปลอดจากแมลงดังกล่าว จะต้องมีการเจรจาเป็นรายกรณีถึงมีมาตรการกักกันเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ขยายของ Drosophila suzukii เข้ามาในออสเตรเลีย ซึ่งมีระดับการปกป้องที่เหมาะสมอย่างเพียงพอตามข้อกำหนด ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553 เป็นต้นไป ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?